Chicken Hike

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để vẽ đường đi cho chú gà của bạn. Bạn chỉ có thể vẽ một lần cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy đảm bảo tìm ra toàn bộ con đường của bạn trước khi bắt đầu vẽ. Nếu đường dẫn của bạn không hoạt động, hãy nhấn R để khởi động lại và thử lại.

MẸO: Bạn có thể vẽ đè lên đường nếu cần.

Nhấp và kéo để vẽ đường đi cho chú gà của bạn. Bạn chỉ có thể vẽ một lần cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy đảm bảo tìm ra toàn bộ con đường của bạn trước khi bắt đầu vẽ. Nếu đường dẫn của bạn không hoạt động, hãy nhấn R để khởi động lại và thử lại.

MẸO: Bạn có thể vẽ đè lên đường nếu cần.

3.6 Rating Star
14,882
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để vẽ đường đi cho chú gà của bạn. Bạn chỉ có thể vẽ một lần cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy đảm bảo tìm ra toàn bộ con đường của bạn trước khi bắt đầu vẽ. Nếu đường dẫn của bạn không hoạt động, hãy nhấn R để khởi động lại và thử lại.

MẸO: Bạn có thể vẽ đè lên đường nếu cần.

Nhấp và kéo để vẽ đường đi cho chú gà của bạn. Bạn chỉ có thể vẽ một lần cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy đảm bảo tìm ra toàn bộ con đường của bạn trước khi bắt đầu vẽ. Nếu đường dẫn của bạn không hoạt động, hãy nhấn R để khởi động lại và thử lại.

MẸO: Bạn có thể vẽ đè lên đường nếu cần.

3.6 Rating Star
14,882
Phiếu bầu