Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Color World Origins

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,041 Phiếu bầu)
Release :
Feb 16, 2012

Hướng dẫn

Phần tiếp theo của trò chơi Color World nổi tiếng! Biến các hộp thành màu phù hợp với anh chàng nhỏ bé bên trong hộp. Bạn làm điều này bằng cách bắn những sinh vật mờ ra khỏi khẩu súng thần công. Nó chỉ không nhận được bất kỳ niềm vui hơn thế!

Bạn có thể làm điều đó trong ít phát đại bác nhất có thể không?

Phần tiếp theo của trò chơi Color World nổi tiếng! Biến các hộp thành màu phù hợp với anh chàng nhỏ bé bên trong hộp. Bạn làm điều này bằng cách bắn những sinh vật mờ ra khỏi khẩu súng thần công. Nó chỉ không nhận được bất kỳ niềm vui hơn thế!

Bạn có thể làm điều đó trong ít phát đại bác nhất có thể không?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,041 Phiếu bầu)
Release :
Feb 16, 2012

Hướng dẫn

Phần tiếp theo của trò chơi Color World nổi tiếng! Biến các hộp thành màu phù hợp với anh chàng nhỏ bé bên trong hộp. Bạn làm điều này bằng cách bắn những sinh vật mờ ra khỏi khẩu súng thần công. Nó chỉ không nhận được bất kỳ niềm vui hơn thế!

Bạn có thể làm điều đó trong ít phát đại bác nhất có thể không?

Phần tiếp theo của trò chơi Color World nổi tiếng! Biến các hộp thành màu phù hợp với anh chàng nhỏ bé bên trong hộp. Bạn làm điều này bằng cách bắn những sinh vật mờ ra khỏi khẩu súng thần công. Nó chỉ không nhận được bất kỳ niềm vui hơn thế!

Bạn có thể làm điều đó trong ít phát đại bác nhất có thể không?

4.3 Rating Star
5,041
Phiếu bầu