Else Walker

Hướng dẫn

Chỉ định các lệnh của bạn bằng cách kéo các đĩa vào các khe.

Nếu các điều kiện màu đỏ và trắng là ĐÚNG, thì rô-bốt sẽ thực hiện hành động màu tím. Ngay khi các điều kiện là SAI, robot sẽ thực hiện hành động trong dòng ELSE.

Cần một giây để suy nghĩ? Nhấn nguồn để tắt robot. (Nếu rô-bốt không nghe hướng dẫn, hãy đảm bảo rằng nó đã được bật.)

Chỉ định các lệnh của bạn bằng cách kéo các đĩa vào các khe.

Nếu các điều kiện màu đỏ và trắng là ĐÚNG, thì rô-bốt sẽ thực hiện hành động màu tím. Ngay khi các điều kiện là SAI, robot sẽ thực hiện hành động trong dòng ELSE.

Cần một giây để suy nghĩ? Nhấn nguồn để tắt robot. (Nếu rô-bốt không nghe hướng dẫn, hãy đảm bảo rằng nó đã được bật.)

3.3 Rating Star
13,042
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chỉ định các lệnh của bạn bằng cách kéo các đĩa vào các khe.

Nếu các điều kiện màu đỏ và trắng là ĐÚNG, thì rô-bốt sẽ thực hiện hành động màu tím. Ngay khi các điều kiện là SAI, robot sẽ thực hiện hành động trong dòng ELSE.

Cần một giây để suy nghĩ? Nhấn nguồn để tắt robot. (Nếu rô-bốt không nghe hướng dẫn, hãy đảm bảo rằng nó đã được bật.)

Chỉ định các lệnh của bạn bằng cách kéo các đĩa vào các khe.

Nếu các điều kiện màu đỏ và trắng là ĐÚNG, thì rô-bốt sẽ thực hiện hành động màu tím. Ngay khi các điều kiện là SAI, robot sẽ thực hiện hành động trong dòng ELSE.

Cần một giây để suy nghĩ? Nhấn nguồn để tắt robot. (Nếu rô-bốt không nghe hướng dẫn, hãy đảm bảo rằng nó đã được bật.)

3.3 Rating Star
13,042
Phiếu bầu