Finders Critters

Hướng dẫn

Chạm vào một khối để xóa tất cả các khối được kết nối có cùng màu. Bạn không thể xóa một khối trừ khi nó chạm vào một khối khác cùng màu. Cố gắng đưa tất cả các sinh vật xuống đất trước khi bạn hết lượt di chuyển.

Nhấp vào một khối để xóa tất cả các khối được kết nối có cùng màu. Bạn không thể xóa một khối trừ khi nó chạm vào một khối khác cùng màu. Cố gắng đưa tất cả các sinh vật xuống đất trước khi bạn hết lượt di chuyển.

4.2 Rating Star
777
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một khối để xóa tất cả các khối được kết nối có cùng màu. Bạn không thể xóa một khối trừ khi nó chạm vào một khối khác cùng màu. Cố gắng đưa tất cả các sinh vật xuống đất trước khi bạn hết lượt di chuyển.

Nhấp vào một khối để xóa tất cả các khối được kết nối có cùng màu. Bạn không thể xóa một khối trừ khi nó chạm vào một khối khác cùng màu. Cố gắng đưa tất cả các sinh vật xuống đất trước khi bạn hết lượt di chuyển.

4.2 Rating Star
777
Phiếu bầu