Mahko

Hướng dẫn

Nhấn vào một ô để thêm nó vào hàng đợi của bạn. Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các ô trên bảng!

Bạn cần ghép ba ô để xóa chúng khỏi hàng đợi của mình. Nếu hàng đợi của bạn quá đầy, trò chơi sẽ kết thúc!

Nhấp vào một ô để thêm nó vào hàng đợi của bạn. Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các ô trên bảng!

Bạn cần thu thập ba ô phù hợp để xóa chúng khỏi hàng đợi của mình. Nếu hàng đợi của bạn quá đầy, trò chơi sẽ kết thúc!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào một ô để thêm nó vào hàng đợi của bạn. Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các ô trên bảng!

Bạn cần ghép ba ô để xóa chúng khỏi hàng đợi của mình. Nếu hàng đợi của bạn quá đầy, trò chơi sẽ kết thúc!

Nhấp vào một ô để thêm nó vào hàng đợi của bạn. Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các ô trên bảng!

Bạn cần thu thập ba ô phù hợp để xóa chúng khỏi hàng đợi của mình. Nếu hàng đợi của bạn quá đầy, trò chơi sẽ kết thúc!