Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Nanopath

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,272 Phiếu bầu)
Release :
Jan 16, 2012

Hướng dẫn

Các máy đã tiếp quản! Bạn phải tạo một con đường bằng cách sử dụng càng ít dòng càng tốt để giúp thủ công của bạn trốn thoát.

Sử dụng con trỏ của bạn để thiết lập đường thoát của bạn. Nhấp vào mũi tên "phát" khi bạn đã sẵn sàng kiểm tra đường dẫn của mình. Nếu nó không hoạt động, bạn có thể sử dụng nút "hoàn tác" để xóa đường vẽ cuối cùng hoặc nút X để xóa toàn bộ đường dẫn để bắt đầu lại.

Các máy đã tiếp quản! Bạn phải tạo một con đường bằng cách sử dụng càng ít dòng càng tốt để giúp thủ công của bạn trốn thoát.

Sử dụng con trỏ của bạn để thiết lập đường thoát của bạn. Nhấp vào mũi tên "phát" khi bạn đã sẵn sàng kiểm tra đường dẫn của mình. Nếu nó không hoạt động, bạn có thể sử dụng nút "hoàn tác" để xóa đường vẽ cuối cùng hoặc nút X để xóa toàn bộ đường dẫn để bắt đầu lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,272 Phiếu bầu)
Release :
Jan 16, 2012

Hướng dẫn

Các máy đã tiếp quản! Bạn phải tạo một con đường bằng cách sử dụng càng ít dòng càng tốt để giúp thủ công của bạn trốn thoát.

Sử dụng con trỏ của bạn để thiết lập đường thoát của bạn. Nhấp vào mũi tên "phát" khi bạn đã sẵn sàng kiểm tra đường dẫn của mình. Nếu nó không hoạt động, bạn có thể sử dụng nút "hoàn tác" để xóa đường vẽ cuối cùng hoặc nút X để xóa toàn bộ đường dẫn để bắt đầu lại.

Các máy đã tiếp quản! Bạn phải tạo một con đường bằng cách sử dụng càng ít dòng càng tốt để giúp thủ công của bạn trốn thoát.

Sử dụng con trỏ của bạn để thiết lập đường thoát của bạn. Nhấp vào mũi tên "phát" khi bạn đã sẵn sàng kiểm tra đường dẫn của mình. Nếu nó không hoạt động, bạn có thể sử dụng nút "hoàn tác" để xóa đường vẽ cuối cùng hoặc nút X để xóa toàn bộ đường dẫn để bắt đầu lại.

3.6 Rating Star
2,272
Phiếu bầu