Press Space to Stick

Hướng dẫn

Nhân vật của bạn chạy và nhảy tự động. Bạn phải giữ phím cách để làm cho chúng giữ nguyên vị trí cho đến khi đến lúc nhảy. Nếu bạn nhấn J, bạn có thể hiển thị bộ đếm thời gian nhảy và xem khi nào chúng chuẩn bị nhảy. Làm thế nào cao bạn có thể nhận được?

Nhân vật của bạn chạy và nhảy tự động. Bạn phải giữ phím cách để làm cho chúng giữ nguyên vị trí cho đến khi đến lúc nhảy. Nếu bạn nhấn J, bạn có thể hiển thị bộ đếm thời gian nhảy và xem khi nào chúng chuẩn bị nhảy. Làm thế nào cao bạn có thể nhận được?

3.1 Rating Star
8,744
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhân vật của bạn chạy và nhảy tự động. Bạn phải giữ phím cách để làm cho chúng giữ nguyên vị trí cho đến khi đến lúc nhảy. Nếu bạn nhấn J, bạn có thể hiển thị bộ đếm thời gian nhảy và xem khi nào chúng chuẩn bị nhảy. Làm thế nào cao bạn có thể nhận được?

Nhân vật của bạn chạy và nhảy tự động. Bạn phải giữ phím cách để làm cho chúng giữ nguyên vị trí cho đến khi đến lúc nhảy. Nếu bạn nhấn J, bạn có thể hiển thị bộ đếm thời gian nhảy và xem khi nào chúng chuẩn bị nhảy. Làm thế nào cao bạn có thể nhận được?

3.1 Rating Star
8,744
Phiếu bầu