Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Press Space to Stick

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(9,189 Phiếu bầu)
Release :
Nov 19, 2018

Hướng dẫn

Nhân vật của bạn chạy và nhảy tự động. Bạn phải giữ phím cách để làm cho chúng giữ nguyên vị trí cho đến khi đến lúc nhảy. Nếu bạn nhấn J, bạn có thể hiển thị bộ đếm thời gian nhảy và xem khi nào chúng chuẩn bị nhảy. Làm thế nào cao bạn có thể nhận được?

Nhân vật của bạn chạy và nhảy tự động. Bạn phải giữ phím cách để làm cho chúng giữ nguyên vị trí cho đến khi đến lúc nhảy. Nếu bạn nhấn J, bạn có thể hiển thị bộ đếm thời gian nhảy và xem khi nào chúng chuẩn bị nhảy. Làm thế nào cao bạn có thể nhận được?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(9,189 Phiếu bầu)
Release :
Nov 19, 2018

Hướng dẫn

Nhân vật của bạn chạy và nhảy tự động. Bạn phải giữ phím cách để làm cho chúng giữ nguyên vị trí cho đến khi đến lúc nhảy. Nếu bạn nhấn J, bạn có thể hiển thị bộ đếm thời gian nhảy và xem khi nào chúng chuẩn bị nhảy. Làm thế nào cao bạn có thể nhận được?

Nhân vật của bạn chạy và nhảy tự động. Bạn phải giữ phím cách để làm cho chúng giữ nguyên vị trí cho đến khi đến lúc nhảy. Nếu bạn nhấn J, bạn có thể hiển thị bộ đếm thời gian nhảy và xem khi nào chúng chuẩn bị nhảy. Làm thế nào cao bạn có thể nhận được?

3.1 Rating Star
9,189
Phiếu bầu