Push It

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đánh bật khối màu đỏ ra khỏi màn hình, nhưng hãy đảm bảo rằng khối màu cam vẫn sáng! Nhấp vào một khối để thay đổi hình dạng của nó.

Mục tiêu của bạn là đánh bật khối màu đỏ ra khỏi màn hình, nhưng hãy đảm bảo rằng khối màu cam vẫn sáng! Nhấp vào một khối để thay đổi hình dạng của nó.

3.2 Rating Star
500
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đánh bật khối màu đỏ ra khỏi màn hình, nhưng hãy đảm bảo rằng khối màu cam vẫn sáng! Nhấp vào một khối để thay đổi hình dạng của nó.

Mục tiêu của bạn là đánh bật khối màu đỏ ra khỏi màn hình, nhưng hãy đảm bảo rằng khối màu cam vẫn sáng! Nhấp vào một khối để thay đổi hình dạng của nó.

3.2 Rating Star
500
Phiếu bầu