Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Shrink It

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(473 Phiếu bầu)
Release :
Aug 27, 2011

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là giúp hình bát giác màu xanh trốn vào khu vực màu trắng. Để làm điều này, bạn có thể làm cho các đối tượng lớn hơn và nhỏ hơn.

Để làm cho một đối tượng nhỏ hơn (giảm khối lượng của nó), bạn bấm vào đối tượng.

Để làm cho một đối tượng lớn hơn (tăng khối lượng của nó), hãy giữ phím cách và nhấp vào đối tượng. Lưu ý rằng bạn phải xây dựng khối lượng bằng cách lấy nó từ nơi khác trước khi bạn có thể tạo ra thứ gì đó lớn hơn!

Mục tiêu của bạn là giúp hình bát giác màu xanh trốn vào khu vực màu trắng. Để làm điều này, bạn có thể làm cho các đối tượng lớn hơn và nhỏ hơn.

Để làm cho một đối tượng nhỏ hơn (giảm khối lượng của nó), bạn bấm vào đối tượng.

Để làm cho một đối tượng lớn hơn (tăng khối lượng của nó), hãy giữ phím cách và nhấp vào đối tượng. Lưu ý rằng bạn phải xây dựng khối lượng bằng cách lấy nó từ nơi khác trước khi bạn có thể tạo ra thứ gì đó lớn hơn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(473 Phiếu bầu)
Release :
Aug 27, 2011

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là giúp hình bát giác màu xanh trốn vào khu vực màu trắng. Để làm điều này, bạn có thể làm cho các đối tượng lớn hơn và nhỏ hơn.

Để làm cho một đối tượng nhỏ hơn (giảm khối lượng của nó), bạn bấm vào đối tượng.

Để làm cho một đối tượng lớn hơn (tăng khối lượng của nó), hãy giữ phím cách và nhấp vào đối tượng. Lưu ý rằng bạn phải xây dựng khối lượng bằng cách lấy nó từ nơi khác trước khi bạn có thể tạo ra thứ gì đó lớn hơn!

Mục tiêu của bạn là giúp hình bát giác màu xanh trốn vào khu vực màu trắng. Để làm điều này, bạn có thể làm cho các đối tượng lớn hơn và nhỏ hơn.

Để làm cho một đối tượng nhỏ hơn (giảm khối lượng của nó), bạn bấm vào đối tượng.

Để làm cho một đối tượng lớn hơn (tăng khối lượng của nó), hãy giữ phím cách và nhấp vào đối tượng. Lưu ý rằng bạn phải xây dựng khối lượng bằng cách lấy nó từ nơi khác trước khi bạn có thể tạo ra thứ gì đó lớn hơn!

3.8 Rating Star
473
Phiếu bầu