The Schema

Hướng dẫn

Hướng dẫn rô-bốt của bạn cắm cờ bằng cách thêm các lệnh vào dòng thời gian. Nhấp và kéo một lệnh để đặt nó vào dòng thời gian, sau đó nhấn bắt đầu.

Hướng dẫn rô-bốt của bạn cắm cờ bằng cách thêm các lệnh vào dòng thời gian. Nhấp và kéo một lệnh để đặt nó vào dòng thời gian, sau đó nhấn bắt đầu. Ở một số cấp độ, bạn có thể tạm dừng và điều chỉnh dòng thời gian sau khi bắt đầu.

3.4 Rating Star
720
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Hướng dẫn rô-bốt của bạn cắm cờ bằng cách thêm các lệnh vào dòng thời gian. Nhấp và kéo một lệnh để đặt nó vào dòng thời gian, sau đó nhấn bắt đầu.

Hướng dẫn rô-bốt của bạn cắm cờ bằng cách thêm các lệnh vào dòng thời gian. Nhấp và kéo một lệnh để đặt nó vào dòng thời gian, sau đó nhấn bắt đầu. Ở một số cấp độ, bạn có thể tạm dừng và điều chỉnh dòng thời gian sau khi bắt đầu.

3.4 Rating Star
720
Phiếu bầu