Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Wizard of Elemental Magic

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(7,129 Phiếu bầu)
Release :
May 28, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Lấy một cuộn giấy để học một câu thần chú mới. Mỗi câu thần chú được sử dụng bằng một trong các phím số và có sức mạnh nguyên tố khác nhau. Nếu thấy cấp độ quá khó, bạn có thể nhấn giữ H để nhận gợi ý.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Lấy một cuộn giấy để học một câu thần chú mới. Mỗi câu thần chú được sử dụng bằng một trong các phím số và có sức mạnh nguyên tố khác nhau. Nếu thấy cấp độ quá khó, bạn có thể nhấn giữ H để nhận gợi ý.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(7,129 Phiếu bầu)
Release :
May 28, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Lấy một cuộn giấy để học một câu thần chú mới. Mỗi câu thần chú được sử dụng bằng một trong các phím số và có sức mạnh nguyên tố khác nhau. Nếu thấy cấp độ quá khó, bạn có thể nhấn giữ H để nhận gợi ý.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Lấy một cuộn giấy để học một câu thần chú mới. Mỗi câu thần chú được sử dụng bằng một trong các phím số và có sức mạnh nguyên tố khác nhau. Nếu thấy cấp độ quá khó, bạn có thể nhấn giữ H để nhận gợi ý.

4.2 Rating Star
7,129
Phiếu bầu