Beavus

Hướng dẫn

Nhấn để làm cho Beavus nhảy. Nếu anh ta va phải một bức tường, anh ta sẽ quay lại. Tai tất cả các gỗ để đánh bại cấp độ!

Chỉ có một điều để làm trên cái này. Click chuột để nhảy.

4.2 Rating Star
24,891
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để làm cho Beavus nhảy. Nếu anh ta va phải một bức tường, anh ta sẽ quay lại. Tai tất cả các gỗ để đánh bại cấp độ!

Chỉ có một điều để làm trên cái này. Click chuột để nhảy.

4.2 Rating Star
24,891
Phiếu bầu