Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Robo-Go

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,914 Phiếu bầu)
Release :
Mar 07, 2022

Hướng dẫn

Nhấn Space để nhảy. Bạn chỉ có một số lần nhảy hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan! Nếu bạn hết lượt nhảy trước khi hoàn thành cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tránh gai bằng mọi giá!

Nhấn Space để nhảy. Bạn chỉ có một số lần nhảy hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan! Nếu bạn hết lượt nhảy trước khi hoàn thành cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tránh gai bằng mọi giá!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,914 Phiếu bầu)
Release :
Mar 07, 2022

Hướng dẫn

Nhấn Space để nhảy. Bạn chỉ có một số lần nhảy hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan! Nếu bạn hết lượt nhảy trước khi hoàn thành cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tránh gai bằng mọi giá!

Nhấn Space để nhảy. Bạn chỉ có một số lần nhảy hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan! Nếu bạn hết lượt nhảy trước khi hoàn thành cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tránh gai bằng mọi giá!

4.2 Rating Star
1,914
Phiếu bầu