Code Panda

Hướng dẫn

Nhấn vào mũi tên ở giữa màn hình để chuyển giữa bản đồ gấu trúc và khu vực mã hóa. Chạm và kéo các nút mũi tên ở bên trái màn hình để kết nối chúng với nút màu đỏ. Khi bạn nhấn vào nút màu đỏ, gấu trúc sẽ làm theo lệnh!

Gợi ý: Ở các cấp độ sau, hãy cố gắng lấy các đồng xu để nhận được nhiều ngôi sao hơn.

Nhấp và kéo các nút mũi tên ở bên trái màn hình để kết nối chúng với nút màu đỏ. Khi bạn nhấn nút màu đỏ, gấu trúc sẽ làm theo lệnh!

Gợi ý: Ở các cấp độ sau, hãy cố gắng lấy các đồng xu để nhận được nhiều ngôi sao hơn.

4.2 Rating Star
2,228
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào mũi tên ở giữa màn hình để chuyển giữa bản đồ gấu trúc và khu vực mã hóa. Chạm và kéo các nút mũi tên ở bên trái màn hình để kết nối chúng với nút màu đỏ. Khi bạn nhấn vào nút màu đỏ, gấu trúc sẽ làm theo lệnh!

Gợi ý: Ở các cấp độ sau, hãy cố gắng lấy các đồng xu để nhận được nhiều ngôi sao hơn.

Nhấp và kéo các nút mũi tên ở bên trái màn hình để kết nối chúng với nút màu đỏ. Khi bạn nhấn nút màu đỏ, gấu trúc sẽ làm theo lệnh!

Gợi ý: Ở các cấp độ sau, hãy cố gắng lấy các đồng xu để nhận được nhiều ngôi sao hơn.

4.2 Rating Star
2,228
Phiếu bầu