Color Joy

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng màu vào mỗi cổng. Màu sắc cần phải phù hợp! Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường.

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng màu vào mỗi cổng. Màu sắc cần phải phù hợp! Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường.

3.2 Rating Star
1,113
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng màu vào mỗi cổng. Màu sắc cần phải phù hợp! Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường.

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng màu vào mỗi cổng. Màu sắc cần phải phù hợp! Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường.

3.2 Rating Star
1,113
Phiếu bầu