Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Purple Invaders

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star2.6 / 5(542 Phiếu bầu)
Release :
Jan 23, 2012

Hướng dẫn

Các hình dạng màu tím đã xâm chiếm! Bạn cần loại bỏ chúng... Tuy nhiên, bạn cần lưu các hình dạng màu xanh lá cây! Điều khó khăn là có 4 hướng trọng lực khác nhau mà chúng sẽ rơi xuống, vì vậy bạn phải chú ý xem chúng sẽ rơi theo hướng nào! Bấm vào hình màu tím để loại bỏ chúng. Bạn không thể nhấp vào những hình màu tím đang lè lưỡi với bạn... Vì vậy, bạn sẽ phải tìm ra cách khác để khiến chúng rời đi.

Các hình dạng màu tím đã xâm chiếm! Bạn cần loại bỏ chúng... Tuy nhiên, bạn cần lưu các hình dạng màu xanh lá cây! Điều khó khăn là có 4 hướng trọng lực khác nhau mà chúng sẽ rơi xuống, vì vậy bạn phải chú ý xem chúng sẽ rơi theo hướng nào! Bấm vào hình màu tím để loại bỏ chúng. Bạn không thể nhấp vào những hình màu tím đang lè lưỡi với bạn... Vì vậy, bạn sẽ phải tìm ra cách khác để khiến chúng rời đi.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star2.6 / 5(542 Phiếu bầu)
Release :
Jan 23, 2012

Hướng dẫn

Các hình dạng màu tím đã xâm chiếm! Bạn cần loại bỏ chúng... Tuy nhiên, bạn cần lưu các hình dạng màu xanh lá cây! Điều khó khăn là có 4 hướng trọng lực khác nhau mà chúng sẽ rơi xuống, vì vậy bạn phải chú ý xem chúng sẽ rơi theo hướng nào! Bấm vào hình màu tím để loại bỏ chúng. Bạn không thể nhấp vào những hình màu tím đang lè lưỡi với bạn... Vì vậy, bạn sẽ phải tìm ra cách khác để khiến chúng rời đi.

Các hình dạng màu tím đã xâm chiếm! Bạn cần loại bỏ chúng... Tuy nhiên, bạn cần lưu các hình dạng màu xanh lá cây! Điều khó khăn là có 4 hướng trọng lực khác nhau mà chúng sẽ rơi xuống, vì vậy bạn phải chú ý xem chúng sẽ rơi theo hướng nào! Bấm vào hình màu tím để loại bỏ chúng. Bạn không thể nhấp vào những hình màu tím đang lè lưỡi với bạn... Vì vậy, bạn sẽ phải tìm ra cách khác để khiến chúng rời đi.

2.6 Rating Star
542
Phiếu bầu