Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Color World

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(6,971 Phiếu bầu)
Release :
Aug 24, 2011

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là biến các hộp thành màu phù hợp với anh chàng nhỏ bé bên trong hộp. Bạn làm điều này bằng cách bắn những sinh vật mờ ra khỏi khẩu súng thần công. Nó chỉ không nhận được bất kỳ niềm vui hơn thế!

Bí quyết là làm điều đó trong ít phát đại bác nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là biến các hộp thành màu phù hợp với anh chàng nhỏ bé bên trong hộp. Bạn làm điều này bằng cách bắn những sinh vật mờ ra khỏi khẩu súng thần công. Nó chỉ không nhận được bất kỳ niềm vui hơn thế!

Bí quyết là làm điều đó trong ít phát đại bác nhất có thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(6,971 Phiếu bầu)
Release :
Aug 24, 2011

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là biến các hộp thành màu phù hợp với anh chàng nhỏ bé bên trong hộp. Bạn làm điều này bằng cách bắn những sinh vật mờ ra khỏi khẩu súng thần công. Nó chỉ không nhận được bất kỳ niềm vui hơn thế!

Bí quyết là làm điều đó trong ít phát đại bác nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là biến các hộp thành màu phù hợp với anh chàng nhỏ bé bên trong hộp. Bạn làm điều này bằng cách bắn những sinh vật mờ ra khỏi khẩu súng thần công. Nó chỉ không nhận được bất kỳ niềm vui hơn thế!

Bí quyết là làm điều đó trong ít phát đại bác nhất có thể!

4.2 Rating Star
6,971
Phiếu bầu