Connect

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để kéo dài từng dòng đến mức có thể. Nhấn phím shift để chuyển giữa các dòng. Mỗi dòng phải đạt đến lối ra của nó trong số lượng không gian được chỉ định. Mắc kẹt? Nhấn R để khởi động lại.

Sử dụng các phím mũi tên để kéo dài từng dòng đến mức có thể. Nhấn phím shift để chuyển giữa các dòng. Mỗi dòng phải đạt đến lối ra của nó trong số lượng không gian được chỉ định. Mắc kẹt? Nhấn R để khởi động lại.

3.5 Rating Star
12,044
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để kéo dài từng dòng đến mức có thể. Nhấn phím shift để chuyển giữa các dòng. Mỗi dòng phải đạt đến lối ra của nó trong số lượng không gian được chỉ định. Mắc kẹt? Nhấn R để khởi động lại.

Sử dụng các phím mũi tên để kéo dài từng dòng đến mức có thể. Nhấn phím shift để chuyển giữa các dòng. Mỗi dòng phải đạt đến lối ra của nó trong số lượng không gian được chỉ định. Mắc kẹt? Nhấn R để khởi động lại.

3.5 Rating Star
12,044
Phiếu bầu