Foxy Blocks

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa từng con cáo đến được hang. Chạm vào một khối gỗ để loại bỏ nó và sử dụng trọng lực để hướng dẫn những con cáo về nhà của chúng.

Mục tiêu của bạn là đưa từng con cáo đến được hang. Nhấp vào một khối gỗ để loại bỏ nó và sử dụng trọng lực để hướng dẫn những con cáo về nhà của chúng.

4.0 Rating Star
628
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa từng con cáo đến được hang. Chạm vào một khối gỗ để loại bỏ nó và sử dụng trọng lực để hướng dẫn những con cáo về nhà của chúng.

Mục tiêu của bạn là đưa từng con cáo đến được hang. Nhấp vào một khối gỗ để loại bỏ nó và sử dụng trọng lực để hướng dẫn những con cáo về nhà của chúng.

4.0 Rating Star
628
Phiếu bầu