Freeze!

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Bấm để bắn một câu thần chú băng. Nếu va vào một vật thể đang chuyển động, vật thể đó sẽ chuyển động chậm lại. Bạn có thể bắn lại đối tượng để tăng tốc độ sao lưu. Giữ nhấp chuột phải trong khi rơi xuống trong chuyển động chậm.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Bấm để bắn một câu thần chú băng. Nếu va vào một vật thể đang chuyển động, vật thể đó sẽ chuyển động chậm lại. Bạn có thể bắn lại đối tượng để tăng tốc độ sao lưu. Giữ nhấp chuột phải trong khi rơi xuống trong chuyển động chậm.

4.2 Rating Star
22,304
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Bấm để bắn một câu thần chú băng. Nếu va vào một vật thể đang chuyển động, vật thể đó sẽ chuyển động chậm lại. Bạn có thể bắn lại đối tượng để tăng tốc độ sao lưu. Giữ nhấp chuột phải trong khi rơi xuống trong chuyển động chậm.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Bấm để bắn một câu thần chú băng. Nếu va vào một vật thể đang chuyển động, vật thể đó sẽ chuyển động chậm lại. Bạn có thể bắn lại đối tượng để tăng tốc độ sao lưu. Giữ nhấp chuột phải trong khi rơi xuống trong chuyển động chậm.

4.2 Rating Star
22,304
Phiếu bầu