Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Grabbot

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,118 Phiếu bầu)
Release :
Nov 30, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Nhấn vào nút Tay để nắm lấy theo bất kỳ hướng nào bạn đang đối mặt. Nếu bạn nắm lấy một bức tường, bạn sẽ kéo mình về phía trước nó. Nếu bạn lấy một khối, bạn sẽ kéo khối đó ra trước mặt mình.

Đẩy và kéo các khối để đưa tất cả chúng vào khoảng trống đã đánh dấu. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào ? nút cho một gợi ý. Bạn cũng có thể nhấn vào nút mũi tên để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của mình hoặc nút có 2 mũi tên để bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn SPACE để lấy theo bất kỳ hướng nào bạn đang đối mặt. Nếu bạn nắm lấy một bức tường, bạn sẽ kéo mình về phía trước nó. Nếu bạn lấy một khối, bạn sẽ kéo khối đó ra trước mặt mình.

Đẩy và kéo các khối để đưa tất cả chúng vào khoảng trống đã đánh dấu. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào ? nút cho một gợi ý. Bạn cũng có thể nhấn Z để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của mình hoặc R để bắt đầu lại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,118 Phiếu bầu)
Release :
Nov 30, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Nhấn vào nút Tay để nắm lấy theo bất kỳ hướng nào bạn đang đối mặt. Nếu bạn nắm lấy một bức tường, bạn sẽ kéo mình về phía trước nó. Nếu bạn lấy một khối, bạn sẽ kéo khối đó ra trước mặt mình.

Đẩy và kéo các khối để đưa tất cả chúng vào khoảng trống đã đánh dấu. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào ? nút cho một gợi ý. Bạn cũng có thể nhấn vào nút mũi tên để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của mình hoặc nút có 2 mũi tên để bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn SPACE để lấy theo bất kỳ hướng nào bạn đang đối mặt. Nếu bạn nắm lấy một bức tường, bạn sẽ kéo mình về phía trước nó. Nếu bạn lấy một khối, bạn sẽ kéo khối đó ra trước mặt mình.

Đẩy và kéo các khối để đưa tất cả chúng vào khoảng trống đã đánh dấu. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào ? nút cho một gợi ý. Bạn cũng có thể nhấn Z để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của mình hoặc R để bắt đầu lại cấp độ.

3.2 Rating Star
1,118
Phiếu bầu