Handshakes

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển tay trái và các phím mũi tên để di chuyển tay phải. Mục tiêu của bạn là làm cho hai bàn tay gặp nhau và bắt tay!

Có thể có một số cánh cửa chặn con đường của bạn. Bạn có thể nhấn công tắc bằng tay hoặc bằng hộp để mở hoặc đóng cửa. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không đóng cửa trên tay.

Gợi ý: Hai tay cần hướng vào nhau để lắc thành công.

Sử dụng WASD để di chuyển tay trái và các phím mũi tên để di chuyển tay phải. Mục tiêu của bạn là làm cho hai bàn tay gặp nhau và bắt tay!

Có thể có một số cánh cửa chặn con đường của bạn. Mở chúng bằng cách nhấn công tắc màu xanh lá cây hoặc bằng cách đẩy các hộp lên trên chúng. Đảm bảo rằng bạn không đóng cửa bằng tay... chúng khá sắc.

Gợi ý: Hai tay cần hướng vào nhau để lắc thành công.

4.3 Rating Star
239
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển tay trái và các phím mũi tên để di chuyển tay phải. Mục tiêu của bạn là làm cho hai bàn tay gặp nhau và bắt tay!

Có thể có một số cánh cửa chặn con đường của bạn. Bạn có thể nhấn công tắc bằng tay hoặc bằng hộp để mở hoặc đóng cửa. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không đóng cửa trên tay.

Gợi ý: Hai tay cần hướng vào nhau để lắc thành công.

Sử dụng WASD để di chuyển tay trái và các phím mũi tên để di chuyển tay phải. Mục tiêu của bạn là làm cho hai bàn tay gặp nhau và bắt tay!

Có thể có một số cánh cửa chặn con đường của bạn. Mở chúng bằng cách nhấn công tắc màu xanh lá cây hoặc bằng cách đẩy các hộp lên trên chúng. Đảm bảo rằng bạn không đóng cửa bằng tay... chúng khá sắc.

Gợi ý: Hai tay cần hướng vào nhau để lắc thành công.

4.3 Rating Star
239
Phiếu bầu