Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hexo Brain

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,469 Phiếu bầu)
Release :
Nov 05, 2018

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để di chuyển một mảnh vào vị trí. Mỗi cấp độ có một mô hình mới, mà bạn có thể tìm ra từ các thiết kế khác nhau. Thực hiện theo thứ tự của các dòng để đặt tất cả các mảnh theo đúng thứ tự.

Nhấp và kéo để di chuyển một mảnh vào vị trí. Mỗi cấp độ có một mô hình mới, mà bạn có thể tìm ra từ các thiết kế khác nhau. Thực hiện theo thứ tự của các dòng để đặt tất cả các mảnh theo đúng thứ tự.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,469 Phiếu bầu)
Release :
Nov 05, 2018

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để di chuyển một mảnh vào vị trí. Mỗi cấp độ có một mô hình mới, mà bạn có thể tìm ra từ các thiết kế khác nhau. Thực hiện theo thứ tự của các dòng để đặt tất cả các mảnh theo đúng thứ tự.

Nhấp và kéo để di chuyển một mảnh vào vị trí. Mỗi cấp độ có một mô hình mới, mà bạn có thể tìm ra từ các thiết kế khác nhau. Thực hiện theo thứ tự của các dòng để đặt tất cả các mảnh theo đúng thứ tự.

4.1 Rating Star
2,469
Phiếu bầu