Let's Bounce

Hướng dẫn

Nhấn một lần để bắt đầu nảy bóng. Chạm và kéo để tạo bệ cho quả bóng nảy lên. Mục tiêu của bạn là đưa bóng vào cổng!

Bạn bị trả lại hạn chế, vì vậy hãy hành động nhanh chóng. Đảm bảo rằng quả bóng không chạm vào xương rồng và cẩn thận với những khu vực có đường kẻ màu trắng, vì bạn không thể vẽ đường kẻ ở đó.

Nhấp một lần để bắt đầu nảy bóng. Nhấp và kéo để tạo bệ cho quả bóng nảy lên. Mục tiêu của bạn là đưa bóng vào cổng!

Bạn bị trả lại hạn chế, vì vậy hãy hành động nhanh chóng. Đảm bảo rằng quả bóng không chạm vào xương rồng và cẩn thận với những khu vực có đường kẻ màu trắng, vì bạn không thể vẽ đường kẻ ở đó.

3.9 Rating Star
1,489
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn một lần để bắt đầu nảy bóng. Chạm và kéo để tạo bệ cho quả bóng nảy lên. Mục tiêu của bạn là đưa bóng vào cổng!

Bạn bị trả lại hạn chế, vì vậy hãy hành động nhanh chóng. Đảm bảo rằng quả bóng không chạm vào xương rồng và cẩn thận với những khu vực có đường kẻ màu trắng, vì bạn không thể vẽ đường kẻ ở đó.

Nhấp một lần để bắt đầu nảy bóng. Nhấp và kéo để tạo bệ cho quả bóng nảy lên. Mục tiêu của bạn là đưa bóng vào cổng!

Bạn bị trả lại hạn chế, vì vậy hãy hành động nhanh chóng. Đảm bảo rằng quả bóng không chạm vào xương rồng và cẩn thận với những khu vực có đường kẻ màu trắng, vì bạn không thể vẽ đường kẻ ở đó.

3.9 Rating Star
1,489
Phiếu bầu