Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Magic Pen 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(1,231 Phiếu bầu)
Release :
Jun 11, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để vẽ hình vào trò chơi. Mục tiêu của bạn là ném quả bóng màu đỏ vào lá cờ.

Sử dụng chuột của bạn để vẽ hình vào trò chơi. Mục tiêu của bạn là ném quả bóng màu đỏ vào lá cờ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(1,231 Phiếu bầu)
Release :
Jun 11, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để vẽ hình vào trò chơi. Mục tiêu của bạn là ném quả bóng màu đỏ vào lá cờ.

Sử dụng chuột của bạn để vẽ hình vào trò chơi. Mục tiêu của bạn là ném quả bóng màu đỏ vào lá cờ.

3.1 Rating Star
1,231
Phiếu bầu