Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Cloister

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,474 Phiếu bầu)
Release :
Jun 03, 2019

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để kết nối các ngọn đuốc với các đường. Các đường chồng lên nhau sẽ tạo ra các hình dạng mới. Tạo tất cả các hình dạng được hiển thị để hoàn thành mỗi câu đố.

Nhấp và kéo để kết nối các ngọn đuốc với các đường. Các đường chồng lên nhau sẽ tạo ra các hình dạng mới. Tạo tất cả các hình dạng được hiển thị để hoàn thành mỗi câu đố.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,474 Phiếu bầu)
Release :
Jun 03, 2019

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để kết nối các ngọn đuốc với các đường. Các đường chồng lên nhau sẽ tạo ra các hình dạng mới. Tạo tất cả các hình dạng được hiển thị để hoàn thành mỗi câu đố.

Nhấp và kéo để kết nối các ngọn đuốc với các đường. Các đường chồng lên nhau sẽ tạo ra các hình dạng mới. Tạo tất cả các hình dạng được hiển thị để hoàn thành mỗi câu đố.

3.7 Rating Star
2,474
Phiếu bầu