Memory

Hướng dẫn

Chạm vào một thẻ để lật nó lên và sau đó chạm vào một thẻ khác để lật nó lên. Mục tiêu của bạn là lật được hai hình giống nhau!

Bạn có thể xóa bảng nhanh như thế nào?

Nhấp vào một thẻ để lật nó lên và sau đó nhấp vào một thẻ khác để lật nó. Mục tiêu của bạn là lật được hai hình giống nhau!

Bạn có thể xóa bảng nhanh như thế nào?

4.5 Rating Star
561
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một thẻ để lật nó lên và sau đó chạm vào một thẻ khác để lật nó lên. Mục tiêu của bạn là lật được hai hình giống nhau!

Bạn có thể xóa bảng nhanh như thế nào?

Nhấp vào một thẻ để lật nó lên và sau đó nhấp vào một thẻ khác để lật nó. Mục tiêu của bạn là lật được hai hình giống nhau!

Bạn có thể xóa bảng nhanh như thế nào?

4.5 Rating Star
561
Phiếu bầu