Number Solver

Hướng dẫn

Nhấn vào một số, sau đó nhấn vào một toán tử, rồi nhấn vào một số khác để thực hiện phép tính. Sử dụng tất cả bốn thẻ để kiếm 24 và kiếm thẻ vàng.

Bấm vào một số, sau đó bấm vào một toán tử, rồi bấm vào một số khác để thực hiện phép tính. Sử dụng tất cả bốn thẻ để kiếm 24 và kiếm thẻ vàng.

4.3 Rating Star
14,566
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào một số, sau đó nhấn vào một toán tử, rồi nhấn vào một số khác để thực hiện phép tính. Sử dụng tất cả bốn thẻ để kiếm 24 và kiếm thẻ vàng.

Bấm vào một số, sau đó bấm vào một toán tử, rồi bấm vào một số khác để thực hiện phép tính. Sử dụng tất cả bốn thẻ để kiếm 24 và kiếm thẻ vàng.

4.3 Rating Star
14,566
Phiếu bầu