Pathi

Hướng dẫn

Chạm và kéo một đối tượng từ trên xuống và đặt nó trên bản đồ. Sau khi thả nó, bạn có thể chạm và xoay bánh xe để thay đổi góc của nó. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng màu đỏ vào khung thành và tránh những chiếc gai.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chạm vào bệ chứa quả bóng màu đỏ và xem nó di chuyển! Nếu đường dẫn không hoạt động trong lần đầu tiên, bạn luôn có thể thử lại.

Nhấp và kéo một đối tượng từ trên xuống và đặt nó trên bản đồ. Sau khi bạn thả nó xuống, bạn có thể nhấp và xoay bánh xe để thay đổi góc của nó. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng màu đỏ vào khung thành và tránh những chiếc gai.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào bệ chứa quả bóng màu đỏ và xem nó diễn ra! Nếu đường dẫn không hoạt động trong lần đầu tiên, bạn luôn có thể thử lại.

4.1 Rating Star
1,543
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo một đối tượng từ trên xuống và đặt nó trên bản đồ. Sau khi thả nó, bạn có thể chạm và xoay bánh xe để thay đổi góc của nó. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng màu đỏ vào khung thành và tránh những chiếc gai.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chạm vào bệ chứa quả bóng màu đỏ và xem nó di chuyển! Nếu đường dẫn không hoạt động trong lần đầu tiên, bạn luôn có thể thử lại.

Nhấp và kéo một đối tượng từ trên xuống và đặt nó trên bản đồ. Sau khi bạn thả nó xuống, bạn có thể nhấp và xoay bánh xe để thay đổi góc của nó. Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng màu đỏ vào khung thành và tránh những chiếc gai.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào bệ chứa quả bóng màu đỏ và xem nó diễn ra! Nếu đường dẫn không hoạt động trong lần đầu tiên, bạn luôn có thể thử lại.

4.1 Rating Star
1,543
Phiếu bầu