Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Puzzle Ball

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 30, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(94,337 Phiếu bầu)
Release :
Sep 25, 2017

Hướng dẫn

Make a path for the ball to roll into the goal. Slide the wooden blocks by dragging them into an empty space. Try to collect all three stars!

Tạo đường cho bóng lăn vào khung thành. Trượt các khối gỗ bằng cách kéo chúng vào một không gian trống. Cố gắng thu thập tất cả ba ngôi sao!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 30, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(94,337 Phiếu bầu)
Release :
Sep 25, 2017

Hướng dẫn

Make a path for the ball to roll into the goal. Slide the wooden blocks by dragging them into an empty space. Try to collect all three stars!

Tạo đường cho bóng lăn vào khung thành. Trượt các khối gỗ bằng cách kéo chúng vào một không gian trống. Cố gắng thu thập tất cả ba ngôi sao!

4.4 Rating Star
94,337
Phiếu bầu