Unnamed Chick Game

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và Space để nhảy. Mỗi lần tiếp đất, vỏ của bạn sẽ bị nứt thêm. Sau ba vết nứt, trò chơi kết thúc! Lấy trái tim để sửa chữa vỏ của bạn. Bạn có thể trở lại tổ trong một mảnh?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và Space để nhảy. Mỗi lần tiếp đất, vỏ của bạn sẽ bị nứt thêm. Sau ba vết nứt, trò chơi kết thúc! Lấy trái tim để sửa chữa vỏ của bạn. Bạn có thể trở lại tổ trong một mảnh?

4.1 Rating Star
4,712
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và Space để nhảy. Mỗi lần tiếp đất, vỏ của bạn sẽ bị nứt thêm. Sau ba vết nứt, trò chơi kết thúc! Lấy trái tim để sửa chữa vỏ của bạn. Bạn có thể trở lại tổ trong một mảnh?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và Space để nhảy. Mỗi lần tiếp đất, vỏ của bạn sẽ bị nứt thêm. Sau ba vết nứt, trò chơi kết thúc! Lấy trái tim để sửa chữa vỏ của bạn. Bạn có thể trở lại tổ trong một mảnh?

4.1 Rating Star
4,712
Phiếu bầu