Volt Connect 2

Hướng dẫn

Một phần tiếp theo tuyệt vời với năm vôn hài hước để điều khiển. Nhiều cấp độ khó hiểu hơn để tìm ra. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả vôn với điện. Bấm vào vôn để đặt chúng.

Một phần tiếp theo tuyệt vời với năm vôn hài hước để điều khiển. Nhiều cấp độ khó hiểu hơn để tìm ra. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả vôn với điện. Bấm vào vôn để đặt chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Một phần tiếp theo tuyệt vời với năm vôn hài hước để điều khiển. Nhiều cấp độ khó hiểu hơn để tìm ra. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả vôn với điện. Bấm vào vôn để đặt chúng.

Một phần tiếp theo tuyệt vời với năm vôn hài hước để điều khiển. Nhiều cấp độ khó hiểu hơn để tìm ra. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả vôn với điện. Bấm vào vôn để đặt chúng.