Abandoned 2: The Forest

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Chạm vào cạnh của màn hình để di chuyển khắp thế giới. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy chạm vào vật phẩm đó, sau đó chạm vào một vật thể trong thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

Nhấp vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Nhấp vào các cạnh của bản đồ để di chuyển đến khu vực khác. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy nhấp vào mũi tên lên ở góc dưới cùng bên phải, sau đó nhấp vào vật phẩm để lấy và nhấp vào một vật thể trên thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

MẸO: Nếu có thể nhấp vào một khu vực, con trỏ sẽ biến thành bàn tay thay vì mũi tên.

4.6 Rating Star
46,365
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Chạm vào cạnh của màn hình để di chuyển khắp thế giới. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy chạm vào vật phẩm đó, sau đó chạm vào một vật thể trong thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

Nhấp vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Nhấp vào các cạnh của bản đồ để di chuyển đến khu vực khác. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy nhấp vào mũi tên lên ở góc dưới cùng bên phải, sau đó nhấp vào vật phẩm để lấy và nhấp vào một vật thể trên thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

MẸO: Nếu có thể nhấp vào một khu vực, con trỏ sẽ biến thành bàn tay thay vì mũi tên.

4.6 Rating Star
46,365
Phiếu bầu