Antiban

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi đối mặt với một khối, di chuyển theo hướng ngược lại để kéo nó về phía sau. Tiếp tục di chuyển các khối cho đến khi bạn có thể đến lối ra.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi đối mặt với một khối, di chuyển theo hướng ngược lại để kéo nó về phía sau. Tiếp tục di chuyển các khối cho đến khi bạn có thể đến lối ra.

3.6 Rating Star
1,677
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi đối mặt với một khối, di chuyển theo hướng ngược lại để kéo nó về phía sau. Tiếp tục di chuyển các khối cho đến khi bạn có thể đến lối ra.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi đối mặt với một khối, di chuyển theo hướng ngược lại để kéo nó về phía sau. Tiếp tục di chuyển các khối cho đến khi bạn có thể đến lối ra.

3.6 Rating Star
1,677
Phiếu bầu