Bounce

Bounce Game Instructions

Nhấp và kéo chuột của bạn để tạo một miếng đệm nảy. Khi bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy nhấn SPACE để thả bóng và nảy theo cách của bạn đến mục tiêu!

Nếu đường dẫn của bạn dường như không hoạt động, hãy nhấp vào một miếng đệm nảy để xóa nó và thử lại.

Nhấp và kéo chuột của bạn để tạo một miếng đệm nảy. Khi bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy nhấn SPACE để thả bóng và nảy theo cách của bạn đến mục tiêu!

Nếu đường dẫn của bạn dường như không hoạt động, hãy nhấp vào một miếng đệm nảy để xóa nó và thử lại.

4.0 Rating Star
5,260
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Bounce Game Instructions

Nhấp và kéo chuột của bạn để tạo một miếng đệm nảy. Khi bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy nhấn SPACE để thả bóng và nảy theo cách của bạn đến mục tiêu!

Nếu đường dẫn của bạn dường như không hoạt động, hãy nhấp vào một miếng đệm nảy để xóa nó và thử lại.

Nhấp và kéo chuột của bạn để tạo một miếng đệm nảy. Khi bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy nhấn SPACE để thả bóng và nảy theo cách của bạn đến mục tiêu!

Nếu đường dẫn của bạn dường như không hoạt động, hãy nhấp vào một miếng đệm nảy để xóa nó và thử lại.

4.0 Rating Star
5,260
Phiếu bầu