Farafalla

Hướng dẫn

Anh ấy đang rơi. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại!

Lưu ý rằng trò chơi này là một cấp độ lớn và sẽ KHÔNG nhớ tiến trình của bạn. Một số người giải quyết nó ngay lập tức và những người khác thì không. (Tôi không!)

Hầu hết mọi người sẽ cần TÌM HIỂU trò chơi này và GHI NHỚ trò chơi này. Bạn thậm chí có thể cần phải vạch ra trò chơi này. Mỗi lần bạn chơi, bạn sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sau đó, bạn sẽ CHIẾN THẮNG!

Anh ấy đang rơi. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại!

Lưu ý rằng trò chơi này là một cấp độ lớn và sẽ KHÔNG nhớ tiến trình của bạn. Một số người giải quyết nó ngay lập tức và những người khác thì không. (Tôi không!)

Hầu hết mọi người sẽ cần TÌM HIỂU trò chơi này và GHI NHỚ trò chơi này. Bạn thậm chí có thể cần phải vạch ra trò chơi này. Mỗi lần bạn chơi, bạn sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sau đó, bạn sẽ CHIẾN THẮNG!

4.5 Rating Star
8,252
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Anh ấy đang rơi. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại!

Lưu ý rằng trò chơi này là một cấp độ lớn và sẽ KHÔNG nhớ tiến trình của bạn. Một số người giải quyết nó ngay lập tức và những người khác thì không. (Tôi không!)

Hầu hết mọi người sẽ cần TÌM HIỂU trò chơi này và GHI NHỚ trò chơi này. Bạn thậm chí có thể cần phải vạch ra trò chơi này. Mỗi lần bạn chơi, bạn sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sau đó, bạn sẽ CHIẾN THẮNG!

Anh ấy đang rơi. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại!

Lưu ý rằng trò chơi này là một cấp độ lớn và sẽ KHÔNG nhớ tiến trình của bạn. Một số người giải quyết nó ngay lập tức và những người khác thì không. (Tôi không!)

Hầu hết mọi người sẽ cần TÌM HIỂU trò chơi này và GHI NHỚ trò chơi này. Bạn thậm chí có thể cần phải vạch ra trò chơi này. Mỗi lần bạn chơi, bạn sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sau đó, bạn sẽ CHIẾN THẮNG!

4.5 Rating Star
8,252
Phiếu bầu