Greater Than Sudoku

Hướng dẫn

Điều này giống như Sudoku, nhưng với một sự thay đổi. Cùng với việc điền vào các ô vuông từ 1-9, bạn phải tuân theo các dấu hiệu lớn hơn!

Điều này giống như Sudoku, nhưng với một sự thay đổi. Cùng với việc điền vào các ô vuông từ 1-9, bạn phải tuân theo các dấu hiệu lớn hơn!

3.2 Rating Star
1,131
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Điều này giống như Sudoku, nhưng với một sự thay đổi. Cùng với việc điền vào các ô vuông từ 1-9, bạn phải tuân theo các dấu hiệu lớn hơn!

Điều này giống như Sudoku, nhưng với một sự thay đổi. Cùng với việc điền vào các ô vuông từ 1-9, bạn phải tuân theo các dấu hiệu lớn hơn!

3.2 Rating Star
1,131
Phiếu bầu