Math Push

Hướng dẫn

Chạm và trượt ngón tay của bạn để di chuyển trong Math Push. Nhấn R để khởi động lại, U để hoàn tác bước cuối cùng của bạn và ESC để quay lại menu.

Để thoát khỏi các chướng ngại vật, bạn cần đẩy các khối số để chúng tạo thành các phương trình cộng (hoặc trừ) với từng số đen trắng chặn cổng. Vị trí bạn đặt các con số trong phương trình sẽ có tác động lớn đến kết quả!

GỢI Ý: Bạn có thể ghép hai khối số lại với nhau để tạo thành số có hai chữ số.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển trong Math Push. Nhấn R để khởi động lại, U để hoàn tác bước cuối cùng của bạn và ESC để quay lại menu.

Để thoát khỏi các chướng ngại vật, bạn cần đẩy các khối số để chúng tạo thành các phương trình cộng (hoặc trừ) với từng số đen trắng chặn cổng. Vị trí bạn đặt các con số trong phương trình sẽ có tác động lớn đến kết quả!

GỢI Ý: Bạn có thể ghép hai khối số lại với nhau để tạo thành số có hai chữ số.

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và trượt ngón tay của bạn để di chuyển trong Math Push. Nhấn R để khởi động lại, U để hoàn tác bước cuối cùng của bạn và ESC để quay lại menu.

Để thoát khỏi các chướng ngại vật, bạn cần đẩy các khối số để chúng tạo thành các phương trình cộng (hoặc trừ) với từng số đen trắng chặn cổng. Vị trí bạn đặt các con số trong phương trình sẽ có tác động lớn đến kết quả!

GỢI Ý: Bạn có thể ghép hai khối số lại với nhau để tạo thành số có hai chữ số.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển trong Math Push. Nhấn R để khởi động lại, U để hoàn tác bước cuối cùng của bạn và ESC để quay lại menu.

Để thoát khỏi các chướng ngại vật, bạn cần đẩy các khối số để chúng tạo thành các phương trình cộng (hoặc trừ) với từng số đen trắng chặn cổng. Vị trí bạn đặt các con số trong phương trình sẽ có tác động lớn đến kết quả!

GỢI Ý: Bạn có thể ghép hai khối số lại với nhau để tạo thành số có hai chữ số.