Open 50 Doors

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là mở được cánh cửa ở mỗi cấp độ! Nhìn xung quanh để tìm những đồ vật bạn có thể sử dụng. Hãy chạm và kéo vào những đồ vật này để mở khóa cửa!

Bạn có thể mở tất cả chúng?

Mục tiêu của bạn là mở được cánh cửa ở mỗi cấp độ! Nhìn xung quanh để tìm những đồ vật bạn có thể sử dụng. Hãy nhấp và kéo vào những đồ vật này để mở khóa cửa!

Bạn có thể mở tất cả chúng?

4.3 Rating Star
5,502
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là mở được cánh cửa ở mỗi cấp độ! Nhìn xung quanh để tìm những đồ vật bạn có thể sử dụng. Hãy chạm và kéo vào những đồ vật này để mở khóa cửa!

Bạn có thể mở tất cả chúng?

Mục tiêu của bạn là mở được cánh cửa ở mỗi cấp độ! Nhìn xung quanh để tìm những đồ vật bạn có thể sử dụng. Hãy nhấp và kéo vào những đồ vật này để mở khóa cửa!

Bạn có thể mở tất cả chúng?

4.3 Rating Star
5,502
Phiếu bầu