Robo-Go

Hướng dẫn

Nhấn Space để nhảy. Bạn chỉ có một số lần nhảy hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan! Nếu bạn hết lượt nhảy trước khi hoàn thành cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tránh gai bằng mọi giá!

Nhấn Space để nhảy. Bạn chỉ có một số lần nhảy hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan! Nếu bạn hết lượt nhảy trước khi hoàn thành cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tránh gai bằng mọi giá!

4.2 Rating Star
1,716
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn Space để nhảy. Bạn chỉ có một số lần nhảy hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan! Nếu bạn hết lượt nhảy trước khi hoàn thành cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tránh gai bằng mọi giá!

Nhấn Space để nhảy. Bạn chỉ có một số lần nhảy hạn chế cho mỗi cấp độ, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan! Nếu bạn hết lượt nhảy trước khi hoàn thành cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tránh gai bằng mọi giá!

4.2 Rating Star
1,716
Phiếu bầu