Santa's Quest

Hướng dẫn

Chạm và kéo một ô tuyết để bắt đầu xây dựng con đường của bạn. Mục tiêu của bạn là đưa ông già Noel đến ống khói!

Gạch đá không dời được. Cố gắng thu thập tất cả các món quà để có được điểm số cao hơn.

MẸO: Nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể nhận được gợi ý cứ sau mười phút!

Nhấp và kéo một ô tuyết để bắt đầu xây dựng con đường của bạn. Mục tiêu của bạn là đưa ông già Noel đến ống khói!

Gạch đá không dời được. Cố gắng thu thập tất cả các món quà để có được điểm số cao hơn.

MẸO: Nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể nhận được gợi ý cứ sau mười phút!

3.8 Rating Star
599
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo một ô tuyết để bắt đầu xây dựng con đường của bạn. Mục tiêu của bạn là đưa ông già Noel đến ống khói!

Gạch đá không dời được. Cố gắng thu thập tất cả các món quà để có được điểm số cao hơn.

MẸO: Nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể nhận được gợi ý cứ sau mười phút!

Nhấp và kéo một ô tuyết để bắt đầu xây dựng con đường của bạn. Mục tiêu của bạn là đưa ông già Noel đến ống khói!

Gạch đá không dời được. Cố gắng thu thập tất cả các món quà để có được điểm số cao hơn.

MẸO: Nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể nhận được gợi ý cứ sau mười phút!

3.8 Rating Star
599
Phiếu bầu