Space Is Key Christmas

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy qua các chướng ngại vật. Nó không phải là dễ dàng như nó âm thanh!

Vượt qua từng cấp độ của khóa học vượt chướng ngại vật THỰC SỰ CỨNG này. Sử dụng phím cách của bạn để làm cho khối nhảy qua chướng ngại vật.

4.2 Rating Star
13,035
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy qua các chướng ngại vật. Nó không phải là dễ dàng như nó âm thanh!

Vượt qua từng cấp độ của khóa học vượt chướng ngại vật THỰC SỰ CỨNG này. Sử dụng phím cách của bạn để làm cho khối nhảy qua chướng ngại vật.

4.2 Rating Star
13,035
Phiếu bầu