Starlines

Hướng dẫn

Chạm vào một ngôi sao và kéo đường để kết nối với một ngôi sao khác. Mục tiêu của bạn là khớp với hình bên trái.

Nếu bạn cố kết nối hai ngôi sao và ngôi sao thứ hai chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là kết nối bị sai.

Khi tất cả các ngôi sao đã được kết nối, hãy lắng nghe giai điệu tuyệt đẹp!

Nhấp vào một ngôi sao và kéo đường để kết nối với một ngôi sao khác. Mục tiêu của bạn là khớp với hình bên trái.

Nếu bạn cố kết nối hai ngôi sao và ngôi sao thứ hai chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là kết nối bị sai.

Khi tất cả các ngôi sao đã được kết nối, hãy lắng nghe giai điệu tuyệt đẹp!

4.0 Rating Star
822
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một ngôi sao và kéo đường để kết nối với một ngôi sao khác. Mục tiêu của bạn là khớp với hình bên trái.

Nếu bạn cố kết nối hai ngôi sao và ngôi sao thứ hai chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là kết nối bị sai.

Khi tất cả các ngôi sao đã được kết nối, hãy lắng nghe giai điệu tuyệt đẹp!

Nhấp vào một ngôi sao và kéo đường để kết nối với một ngôi sao khác. Mục tiêu của bạn là khớp với hình bên trái.

Nếu bạn cố kết nối hai ngôi sao và ngôi sao thứ hai chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là kết nối bị sai.

Khi tất cả các ngôi sao đã được kết nối, hãy lắng nghe giai điệu tuyệt đẹp!

4.0 Rating Star
822
Phiếu bầu