Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Wall Roller

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,035 Phiếu bầu)
Release :
Nov 10, 2020

Hướng dẫn

Nhấn để bật ra khỏi bức tường bạn đang chạm vào. Tiếp tục nảy để đạt được cổng thông tin!

Nhấp hoặc nhấn bất kỳ phím nào để bật ra khỏi bức tường mà bạn đang chạm vào. Khi bạn đến một bức tường mới, bạn sẽ tự động tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng. Tiếp tục nảy để đến được cổng thông tin.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,035 Phiếu bầu)
Release :
Nov 10, 2020

Hướng dẫn

Nhấn để bật ra khỏi bức tường bạn đang chạm vào. Tiếp tục nảy để đạt được cổng thông tin!

Nhấp hoặc nhấn bất kỳ phím nào để bật ra khỏi bức tường mà bạn đang chạm vào. Khi bạn đến một bức tường mới, bạn sẽ tự động tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng. Tiếp tục nảy để đến được cổng thông tin.

4.0 Rating Star
1,035
Phiếu bầu