Bloo

Hướng dẫn

Nhấp và kéo chuột để vẽ một hình, sau đó thả để thả nó vào thế giới. Mục tiêu của bạn là hướng quả bóng xanh vào lá cờ xanh. Bạn sẽ cần một số hình dạng để đẩy quả bóng và những hình dạng khác để hướng quả bóng đến lá cờ một cách an toàn.

Bạn có thể xóa hình dạng cuối cùng bạn đã vẽ bằng cách nhấn nút quay lại. Bạn cũng có thể nhấn nút đặt lại để bắt đầu lại cấp độ.

Nhấp và kéo chuột để vẽ một hình, sau đó thả để thả nó vào thế giới. Mục tiêu của bạn là hướng quả bóng xanh vào lá cờ xanh. Bạn sẽ cần một số hình dạng để đẩy quả bóng và những hình dạng khác để hướng quả bóng đến lá cờ một cách an toàn.

Bạn có thể xóa hình dạng cuối cùng bạn đã vẽ bằng cách nhấn nút quay lại. Bạn cũng có thể nhấn nút đặt lại để bắt đầu lại cấp độ.

4.2 Rating Star
12,029
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp và kéo chuột để vẽ một hình, sau đó thả để thả nó vào thế giới. Mục tiêu của bạn là hướng quả bóng xanh vào lá cờ xanh. Bạn sẽ cần một số hình dạng để đẩy quả bóng và những hình dạng khác để hướng quả bóng đến lá cờ một cách an toàn.

Bạn có thể xóa hình dạng cuối cùng bạn đã vẽ bằng cách nhấn nút quay lại. Bạn cũng có thể nhấn nút đặt lại để bắt đầu lại cấp độ.

Nhấp và kéo chuột để vẽ một hình, sau đó thả để thả nó vào thế giới. Mục tiêu của bạn là hướng quả bóng xanh vào lá cờ xanh. Bạn sẽ cần một số hình dạng để đẩy quả bóng và những hình dạng khác để hướng quả bóng đến lá cờ một cách an toàn.

Bạn có thể xóa hình dạng cuối cùng bạn đã vẽ bằng cách nhấn nút quay lại. Bạn cũng có thể nhấn nút đặt lại để bắt đầu lại cấp độ.

4.2 Rating Star
12,029
Phiếu bầu