Cheese Route

Hướng dẫn

Kéo để vẽ đường cho pho mát. Nhấn nút phát để thả pho mát. Nhấn nút tẩy và xóa tuyến đường cũ của bạn.

Nhấp và kéo để vẽ đường cho bánh pho mát. Khi bạn nghĩ rằng con đường của mình sẽ đưa miếng pho mát đến tay chuột, hãy nhấn nút phát để xem miếng pho mát lăn. Nếu bạn muốn thay đổi điều gì đó, hãy nhấn nút tẩy để xóa tuyến đường cũ của bạn.

3.4 Rating Star
10,410
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo để vẽ đường cho pho mát. Nhấn nút phát để thả pho mát. Nhấn nút tẩy và xóa tuyến đường cũ của bạn.

Nhấp và kéo để vẽ đường cho bánh pho mát. Khi bạn nghĩ rằng con đường của mình sẽ đưa miếng pho mát đến tay chuột, hãy nhấn nút phát để xem miếng pho mát lăn. Nếu bạn muốn thay đổi điều gì đó, hãy nhấn nút tẩy để xóa tuyến đường cũ của bạn.

3.4 Rating Star
10,410
Phiếu bầu