Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Color 21

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(4,822 Phiếu bầu)
Release :
Jul 21, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xếp các quả cầu vào các cột sao cho chúng có tổng bằng 21. Nhấp vào bong bóng phía trên cột mà bạn muốn thả quả cầu tiếp theo vào. Bạn có thể trụ được bao lâu?

Mục tiêu của bạn là xếp các quả cầu vào các cột sao cho chúng có tổng bằng 21. Nhấp vào bong bóng phía trên cột mà bạn muốn thả quả cầu tiếp theo vào. Bạn có thể trụ được bao lâu?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(4,822 Phiếu bầu)
Release :
Jul 21, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xếp các quả cầu vào các cột sao cho chúng có tổng bằng 21. Nhấp vào bong bóng phía trên cột mà bạn muốn thả quả cầu tiếp theo vào. Bạn có thể trụ được bao lâu?

Mục tiêu của bạn là xếp các quả cầu vào các cột sao cho chúng có tổng bằng 21. Nhấp vào bong bóng phía trên cột mà bạn muốn thả quả cầu tiếp theo vào. Bạn có thể trụ được bao lâu?

3.5 Rating Star
4,822
Phiếu bầu