Color Robos

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đặt rô-bốt có màu chính xác vào ô có màu phù hợp!

Đẩy các rô-bốt lại với nhau để kết hợp màu sắc hoặc loại bỏ các bản sao.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đặt mỗi robot vào đúng ô màu!

Đẩy các rô-bốt lại với nhau để kết hợp màu sắc hoặc loại bỏ các bản sao. Bạn chỉ có thể hợp nhất hai rô bốt có màu chính hoặc rô bốt có cùng màu.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đặt rô-bốt có màu chính xác vào ô có màu phù hợp!

Đẩy các rô-bốt lại với nhau để kết hợp màu sắc hoặc loại bỏ các bản sao.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đặt mỗi robot vào đúng ô màu!

Đẩy các rô-bốt lại với nhau để kết hợp màu sắc hoặc loại bỏ các bản sao. Bạn chỉ có thể hợp nhất hai rô bốt có màu chính hoặc rô bốt có cùng màu.