Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gem Twist

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Phá hủy đá quý bằng cách tạo dòng từ 3 viên đá quý cùng loại trở lên.

Bạn có thể di chuyển các viên đá quý bằng cách sử dụng chuột để nhấp và xoay các khối đá quý hình vuông.

Phá hủy đá quý bằng cách tạo dòng từ 3 viên đá quý cùng loại trở lên.

Bạn có thể di chuyển các viên đá quý bằng cách sử dụng chuột để nhấp và xoay các khối đá quý hình vuông.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Phá hủy đá quý bằng cách tạo dòng từ 3 viên đá quý cùng loại trở lên.

Bạn có thể di chuyển các viên đá quý bằng cách sử dụng chuột để nhấp và xoay các khối đá quý hình vuông.

Phá hủy đá quý bằng cách tạo dòng từ 3 viên đá quý cùng loại trở lên.

Bạn có thể di chuyển các viên đá quý bằng cách sử dụng chuột để nhấp và xoay các khối đá quý hình vuông.